ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

„GGW“ Gruber Hungary Kft.

1. Általános rész

1.1 A következő Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) érvényesek minden üzleti kapcsolatban, amely a „GGW“ Gruber & Co. GmbH, a következőkben röviden „GGW“-nek nevezett partner és az ügyfél között létrejön. Az alap mindig a szerződés megkötésének időpontjában érvényes verzió. Egy szállítás vagy teljesítés  esetén a megbízás megadásával vagy elfogadásával elismeri az ügyfél az ÁSZF érvényességét és beleegyezik annak tartalmába, valamint elfogadja az ÁSZF 9. pontja szerinti adatvédelmi feltételeket.

1.2 Ettől eltérő, ellentmondó, vagy kiegészítő Általános Üzleti Feltételek akkor sem részei a szerződésnek, ha ilyen ismert lenne, kivéve, ha ilyen érvényességéről kifejezetten írásban megegyeztek.

2. Szerződéskötés és szállítási feltételek

2.1 A GGW ajánlatai kötelezettség nélküliek. Műszaki és egyéb változások joga az elvárható mértékig fenntartva. Árlista elküldése nem minősül ajánlattételnek. Általános ajánlatra, körlevélre vagy árlistára hivatkozó bejövő megrendelések teljesítése a GGW részéről csak akkor kötelező, ha a megrendelést a GGW írásban visszaigazolta. A GGW képviselőivel történő szóbeli vagy telefonos megegyezések teljesítésére csak akkor köteles a GGW, ha azt a GGW képviseletére jogosult szervezet vagy személy írásban visszaigazolta.

2.2 A megrendeléssel az ügyfél kötelezettséget vállal az ajánlat elfogadására. Elektronikus formában történt áru vagy szolgáltatás megrendelés beérkezését a GGW-nek vissza kell igazolni. A beérkezés visszaigazolása még nem jelenti a megrendelés elfogadását, kivéve, ha ezt a GGW megrendelés visszaigazolás formájában teszi meg.

2.3 A GGW jogosult a megrendelés átvételét – például az ügyfél fizetőképességének ellenőrzése után – visszautasítani. A szerződéskötés azzal a feltétellel történik, hogy a nem megfelelő, vagy nem helyes beérkező szállítás esetén csak részleges teljesítés, vagy a megrendelés nem teljesítése történik. Részteljesítés megengedett.

3. Szállítási kötelezettségek

3.1 Amennyiben más megegyezés nem történik, a szállítási kötelezettségek kötelezettség nélküli irányértékek, miközben a GGW törekszik a megadott kötelezettségek teljesítésére. Szállítási kötelezettségnek a megrendelés visszaigazolás dátumát tekinthető, a vevő által nem zavart feldolgozási, ill. megbízással összefüggő (pl. konstrukciós rajzok vevő általi engedélyezése) folyamatokat feltételezve. A kötelezettségek be nem tartása nem jogosítja fel az ügyfelet a szerződéstől történő visszalépésre. Kártérítési kötelezettség kizárt a szállítási kötelezettségek nem teljesítése miatt, kivéve a szándékos vagy durva hanyagság esetét.

3.2 Jelentős rendkívüli események vagy hasonlóak miatt, amelyekre a GGW nincs hatással, vagy előre nem láthatóak, felmentik a GGW-t az időben történő szállítás alól. Ilyen esetekben a GGW jogosult a további szállítások kártérítési igény nélküli törlésére, valamint a nyitott megrendelések kötelezettségének törlésére.

4. Tulajdonjog fenntartása

4.1 A GGW fenntartja a jogot minden GGW által szállított áru tulajdonjogára az áru értékének teljes kiegyenlítéséig.

4.2 Az ügyfél kötelezettséget vállal a GGW tulajdonában álló áru óvatos kezelésére. Amennyiben karbantartási és javítási tevékenységek szükségesek, ezeket az ügyfélnek saját költségén kell rendszeresen elvégeznie. Az ügyfélnek haladéktalanul, írásban jelentenie kell a GGW-nek, ha harmadik fél hozzáfért az áruhoz, különösen végrehajtási intézkedések, valamint az áru bármilyen károsodása vagy megsemmisülése esetén. Az áru tulajdonosának változását vagy az értesítési cím megváltozását az ügyfélnek haladéktalanul jelezni kell a GGW felé. Az ügyfél kötelezettséget vállal minden kár és költség megtérítésére, amely ezen szabályok megsértéséből ered, beleértve a harmadik fél áruhoz való hozzáférését megakadályozó intézkedéseket is.

4.3 A GGW jogosult az ügyfél szerződéssértő magatartása következtében, különösen fizetési késedelem esetén a szerződéstől visszalépni és az árut visszakérni.

4.4 Az ügyfél jogosult az áru normál üzletmenet keretében továbbértékesíteni. Az ügyfél kötelezi magát, hogy a viszonteladásból vagy az általa további feldolgozásból származó bevételnél a GGW számlázási értékét a GGW igényeként a beszerzés értékét könyvelésében vagy faktorálás során feltünteti, feljegyzi. A GGW elfogadja a követelés bejegyzését. A GGW mindenkor jogosult, hogy értesüljön az ügyfél vevőjének történt átruházás tényéről. A GGW fenntartja a jogot a követelés önálló behajtására, ha az ügyfél fizetési késedelembe kerül. A GGW minden további hozzájárulása a viszonteladáshoz, feldolgozásához vagy beépítéshez megszűnik, amint az ügyfél fizetésképtelenné válik vagy késedelem áll fenn a szerződésben szereplő kötelességek teljesítésében.

4.5 Az áru ügyfél általi további feldolgozása és/vagy beépítése csak a GGW nevében és megbízásából történhet. Az áru további feldolgozása esetén a GGW jogot tart a keletkező új dolog résztulajdonára a szállított áru értékéig. Ugyanez érvényes, ha az árut nem a GGW tulajdonába tartozó tárggyal megmunkálják vagy kombinálják. 

4.6 Költségbecslések, rajzok és más dokumentumok esetén a GGW minden jogot fenntart a felhasználási jogokra vonatkozóan. Ilyen típusú dokumentumhoz harmadik fél számára csak kifejezett írásos engedéllyel adható hozzáférés.

5. Árak, fizetési feltételek

5.1 A megajánlott árak napi árak, a számítás a szállítás napján érvényes árakon történik, amely visszavonásig érvényes.

5.2 Amennyiben nincs más megadva, a GGW minden ajánlata és számítása EUR-ban történik, kötelezettség és csomagolás nélkül, bécsi raktárból szállítással. Ármegállapodás nélkül a megbízások a számlázás napján érvényes árakon történik. Az árakhoz hozzá kell adni az érvényes Általános Forgalmi Adó összegét.

5.3 A szállítás előtt egyeztetett árak esetén az ár a szerződéskötés idején érvényes költségfaktorokkal történik. A szerződéskötés és a szállítás időpontja között növekvő bér- és/vagy anyagköltséget a GGW jogosult az ügyfél felé kiszámlázni.

5.4 Ha egyéb megegyezés nincs, a számla összege azonnal, a számla benyújtásakor, levonások nélkül, portó és díjmentesen fizetendő. A GGW alkalmazottja vagy képviselője a kifizetések átvételére csak akkor jogosult, ha pénzátvételi meghatalmazással rendelkezik.

5.5 Előzetes- illetve részletfizetés esetén nem kerül kamat felszámításra.

5.6 Teljesítési és fizetési hely: Bécs.

5.7 Az ügyfél nem jogosult a fizetés visszatartására vagy viszont-igény indítására, kivéve, ha ezt jogerősen megállapították vagy a GGW ezt elismerte.

5.8 Fizetési késedelem esetén a GGW jogosult a saját hitelfelvételi költségeinek megfelelő, de legalább az osztrák alapkamatnál 5%-al magasabb pótlólagos kamat felszámítására. A késedelembe esett ügyfél kötelezettséget vállal a kötelezettség behajtásával összefüggő költségek, különösen az inkasszó költségeinek vagy más, a jogkövetéshez szükséges célravezető magatartás elvégzéséhez szükséges költségek megtérítésére. Fizetési késedelem esetén a GGW összes követelése az ügyféllel szemben azonnal esedékessé válik.

6. Veszélyek és elvesztés

6.1 Az áru véletlen elvesztésének és véletlen károsodásának veszélye még részteljesítés esetén is az átvétel után az ügyfél felelőssége. Amennyiben más megegyezés nincs, az áru kizárólag bécsi raktárból lesz kiszállítva. Kiszállításos vásárlásnál a bécsi raktárban történő felrakodás befejezésétől a kockázatot ügyfél viseli. Ez érvényes mind a GGW, mind az ügyfél által szervezett szállításokra. Ha az átadás, kiszállítás vagy rakodás a GGW-n kívülálló okok miatt késlekedik, az áru kézbesítésének, kiszállításának vagy átvételének késedelmének kockázatát az ügyfél viseli.

6.2 A GGW szállítási biztosítást csak az ügyfél kifejezett igényére köt, a költségeket az ügyfélre terhelve.

6.3 Az interneten keresztül történő adatküldés és adatletöltés veszélyét az adatok elvesztésére és a hálózati interfészek következtében fellépő adatsérülésre vonatkozóan az ügyfél viseli.

7. Jótállás és kártérítés

7.1 Az ügyfélnek az áru hiba- és sérülésmentességét a megérkezés után azonnal ellenőrizni kell. Hiányosságot és sérülést egyebek kizárása mellett közvetlenül az esemény felmerülésekor ajánlott levél útján a GGW-nek be kell jelenteni és meg kell reklamálni. Megkésett hiánybejelentés vagy késedelmes kárbejelentés esetében minden jótállás elvész és minden kártérítés kizárva, amennyiben nem állnak fenn ellenkező értelmű, kötelező törvényes előírások.

7.2 Amennyiben az árut az ügyfél vagy harmadik fél a GGW beleegyezése nélkül megváltoztatja vagy helyreállítási munkát végez, az ügyfél megsérti a szerelési utasításokat, vagy a kezelési utasítást, az előírt üzemeltetési körülmények be nem tartása esetén, vagy az áru szakszerűtlen kezelése vagy tárolása esetén minden jótállás és kártérítési igény kizárva. Ugyanez érvényes, ha az ügyfél nem ad ésszerű lehetőséget és időt a hiányosságok orvoslására vagy a helyreállítás elvégzésére. Ameddig az ügyfél nem tesz eleget a szerződésben szereplő kötelezettségeinek, különösen a megállapodott fizetési feltételeknek részben vagy egészben, minden jótállási és kártérítési igény kizárva.

7.3 A jótállás a kockázat átadásától számítva hat hónapig érvényes (6. pont). A jótállás nem érvényes a fogyó és kopó alkatrészekre.

7.4 A precíziós köszörűorsóra, a maróorsóra valamint az esztergacsúcsra 2000 üzemóra jótállás vonatkozik.

7.5 Ha az ügyfél jogos jótállási igénnyel rendelkezik, a GGW választhat a javítás és a csere között, vagy az ügyfél számára az értékcsökkenésnek megfelelő jóváírást ad. A javítás vagy csere által a jótállás határideje nem hosszabbodik meg. Az ügyfél vagy harmadik fél által elvégzett javítási költségeket a GGW nem téríti meg, kivéve, ha erről előzetesen írásban rögzített megegyezés készül. Az ügyfél kifejezetten lemond az átalakítás jogáról.

7.6 A kifogásolt áru visszaküldése előtt be kell szerezni ehhez a GGW hozzájárulását. Az áru visszaküldése a GGW részére díjmentes. A GGW utasíthatja az ügyfelet arra, hogy a kifogásolt árut az ügyfél költségére közvetlen a gyártóhelyre vagy egy harmadik partner részére küldje.

7.7 Abban az esetben, ha a GGW beszállítója egy adott termékre vagy annak a terméknek egy részére korlátozott jótállást vagy kártérítést vállal, akkor a GGW által vállalt jótállás és kártérítési igények is arra korlátozódnak, amit a beszállító vállal a GGW-vel szemben.

7.8 A bizonyítási kényszer minden igénybejelentéshez az ügyfelet terheli, különösen a hibára, a hiba megállapításának időpontjára és a reklamáció megfelelő idejére vonatkozóan.

7.9 A GGW nem ad ügyfeleinek jogi értelmű garanciát. A gyártói garanciák emellett változatlanok.

7.10 A GGW cég felelőssége a termékfelelősségi törvényben szabályozott feltételeken kívül csak szándékos és durva gondatlanság esetén állapítható meg. Kizárt ezen felül minden kárigény, különösen enyhe gondatlanság, valamint elmaradt nyereség, az okozott üzemzavar, hibás termékek cseréjével kapcsolatos szállítási költségek, szokásos ki- és beépítési költségek, valamint harmadik fél által az ügyféllel szemben felmerült kárigények akkor is, ha azok durva gondatlanság által keletkeztek.

7.11 A GGW csak saját tartalmáért felelős a weboldalakon található online üzletben. Amennyiben a GGW linken keresztül hozzáférést biztosít más weboldalakhoz, a GGW nem felelős az ott található idegen oldalak tartalmáért. Amennyiben a GGW tudomást szerez idegen oldalakon található jogellenes tartalmakról, azok hozzáférését saját oldalán azonnal megszünteti.

8. Készletszerződések

8.1 A karbantartási munkákhoz szükséges, készletet adó (GGW) tulajdonában levő dolgokról leltárt kell vezetni. Károsodásokat és zavarokat, amelyek korlátozzák a készlet felhasználását, a zavaró hatás fellépését követően haladéktalanul, írásban jelentenie kell a GGW-nek.

8.2 Ingó dolgok bérlésekor funkciózavar esetén bérleti díj csökkenés érvényesítése teljesen kizárt.

8.3 Egyéb megegyezés hiányában a bérlő köteles a bérlet tárgyára biztosítást kötni.

8.4 Egyéb megegyezés hiányában a bérleti díj összege minden hónap első napján esedékes.

9. Adatvédelem, adatvédelmi rendelkezések

9.1 Felelős és kapcsolattartó adatai:
Az adatfeldolgozásért felelős a “GGW“ Gruber Hungary Kft., 23017382219, 8400 Ajka, Szent István út 75.

Elérhetőségek:
• e-mail-ben: info@gruber.hu,
• levélben a lenti címen:
“GGW“ Gruber Hungary Kft., 8400 Ajka, Szent István út 75.
• telefonon: +36 88 560 300
• vagy telefaxon: +36 88 560 301

9.2 Adatok rögzítése és feldolgozása:
Személyes adatok megtartását, feldolgozását és tárolását a GGW kizárólag az adatvédelmi (Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)), az adatvédelmi- és telekommunikációs törvény (TKG 2003) rendelkezéseinek megfelelően végzi. A GGW csak olyan adatot dogoz fel, amelyet a felhasználók a www.gruber.hu oldalon és/vagy ügyfélként, például ajánlatkérés, regisztrálás vagy szerződéskötés során rendelkezésére bocsátottak. Személyes adat minden olyan adat, amelyek személyek vagy személyes kapcsolatok azonosítására alkalmasak, például név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, életkor, nem, stb.
Az adatfeldolgozás célja szerződés lebonyolítás és teljesítés, valamint reklám és marketing. Jogi alapja a határozott belegyezés a regisztrálás során az adatvédelmi törvény DSGVO 6 paragr. 1 bek. szerint. Szerződés lebonyolítás és teljesítés DSGVO 6 paragr. 1 bek. b pontja szerint. Reklám és marketing DSGVO 6 paragr. 1 bek. f pontja szerint.

Minden érdeklődőt szívesen informálunk célzottan aktuális ajánlatainkról és újdonságainkról. A GGW vevői adatok és felhasználói profilok anonim információfeldolgozását végzi újdonságok közlése és ajánlatok készítése során, reklám, piackutatás és igényorientált felhasználás céljából.

9.3 Az ügyfél jogai:
Érintettként bármikor joga van információt kérni a tárolt személyes adatairól, azok származásáról megszerzőjéről, az adatfeldolgozás céljáról, valamint joga van az adatfeldolgozás helyesbítésre, módosítására, tiltására, korlátozására, valamint helytelen vagy nem megengedett adatok zároltatására, töröltetésére. Amennyiben személyes adatait megváltoztatjuk, megpróbáljuk Önt erről megfelelően értesíteni. Önnek mindenkor joga van személyes adatainak használatára vonatkozó engedély visszavonására. Az Ön megkeresését az adatrögzítés állapotáról, törléséről, értesítési igényéről, lemondásáról és/vagy adatávitelről, ez utóbbi esetben, amennyiben ez nem okoz aránytalanul nagy ráfordítást, a fent megadott címre kérjük továbbítani. 
Amennyiben Ön azon az állásponton van, hogy az Ön személyes adatainak kezelését a GGW nem az adatvédelmi törvénynek megfelelően végezte, vagy az Ön adatvédelmi igényei más módon sérültek, fennáll a panasztétel lehetősége az illetékes felügyeleti szervnél. Ausztriában ezért az Adatvédelmi Hivatal illetékes.

9.4 Személyes adatok használata és továbbadása:
A GGW a rendelkezésre bocsátott adatokat nem használja más célra, mint szerződés lebonyolítás és teljesítés, valamint reklám és marketing, vagy a DSGVO adatvédelmi törvénnyel összhangban levő, az Ön által történt hozzájárulás szerint dolgozza fel.
Személyes adatokat a GGW csak akkor ad tovább harmadik fél számára, ha ez a megrendelés vagy szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Az adatok a kiküldéssel, ill. szállítással megbízott vállalatok számára tovább lesz adva. A fizetés lebonyolításához szükséges fizetési adatok a kiválasztott pénzügyi szolgáltatónak tovább lesznek adva. Reklámanyagok kiküldéséhez az adatok külső szolgáltatónak tovább lesznek adva. Harmadik félnek az adatok továbbadása reklám céljából nem történik, kivéve, ha ilyen adatokat kell továbbadni egyedi esetben az illetékes hatóságok felszólítására, törvényes kötelezettségek teljesítésére, mint büntetés utáni keresés, veszély elhárítása vagy más okból.

9.5 Tárolási idő:
A GGW az adatokat nem tárolja tovább, mint ami a szerződéses, illetve törvényes kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

10. Záró rendelkezések

10.1 Kizárólag az osztrák jog érvényes. Az EU kereskedelmi rendelkezései nem kerülnek alkalmazásra.

10.2 Joghatóságként mindkét fél elismeri, hogy a közvetetten vagy közvetlenül a szerződésből eredő vitás esetekben a bécsi székhelyű szakmai bíróság illetékes.

10.3 Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek hatálytalansága, érvénytelensége vagy egyes rendelkezések semmissége nem érintik az általános üzleti- és szállítási feltételek egyéb részeit. A részben vagy egészen érvénytelen szabályozást olyan helyettesíti, amely gazdaságossági célja az érvénytelen rendelkezéshez a legközelebb áll